Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
1 4 3 2

Regulamin

REGULAMIN

Ultramaratonu "GWiNT Ultra Cross" 2017

I. Informacje ogólne

Art. 1. Ultramaraton "GWiNT Ultra Cross", zwany dalej "Zawodami", jest imprezą biegową o charakterze sportowym.

Art. 2. Zawody mają charakter terenowy. Wyznaczona przez Organizatora trasa zawodów przebiega w przeważającej części na terenach pozamiejskich (drogi leśne, gruntowe).

Art. 3. Organizatorem Zawodów są:

 1. Grodziski Klub Biegacza z siedzibą w Grodzisku Wlkp. (62-065), ul. Żwirki i Wigury 2a,
 2. Nowotomyski Klub Biegacza „Chyży” z siedzibą w Starym Tomyślu (64-300), os. 40-lecia PRL 5/2, 64-300 Nowy Tomyśl,
 3. Wolsztyński Klub Biegowy z siedzibą w Wolsztynie (64-200), ul. Poznańska 1, 64-200 Wolsztyn,

które powołały Komitet Organizacyjny Zawodów.

Art. 4. Dyrektorem Zawodów jest Ryszard Bronowicki.

Art. 5. Sędzią Głównym Zawodów jest Andrzej Wojciechowski.

Art. 6. Oficjalna strona internetowa Zawodów, zwana dalej Stroną, znajduje się pod adresem www.ultragwint.pl

Art. 7. Biuro Zawodów znajduje się w Wolsztynie ul. Poznańska 1 (www.falapark.pl).

Art. 8. 1. Oficjalnymi Partnerami Zawodów są osoby fizyczne, organizacje i instytucje publiczne i niepubliczne oraz przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali wsparcie Zawodów obejmujące między innymi sponsoring, promocję i wolontariat oraz podpisali "Porozumienie w sprawie współpracy".

2. Lista Oficjalnych Partnerów Zawodów dostępna jest na Stronie.

 

II. Cele Zawodów

Art. 9. Celami Zawodów są:

 1. aktywizacja psychofizyczna uczestników,
 2. sprawdzanie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników,
 3. promocja aktywnego stylu życia i właściwych postaw życiowych,
 4. promocja walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych terenów obejmujących powiaty grodziski, wolsztyński i nowotomyski,
 5. nawiązanie, wzmocnienie i promocja współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w organizację Zawodów, 
 6. popularyzacja zawodów biegowych na dystansach ultramaratońskich jako alternatywnej formy upowszechnienia kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

 

III. Czas i miejsce Zawodów

Art. 10. Zawody zostaną przeprowadzone w dniach 12-13 maja 2017 r. Termin przeprowadzenia Zawodów może ulec zmianie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o czym Organizator ma obowiązek niezwłocznie poinformować na Stronie.

Art. 11. Zawody zostaną przeprowadzone na terenie powiatów grodziskiego, wolsztyńskiego i nowotomyskiego.

 

IV. Organizacja Zawodów

Art. 12. 1. Uczestnik Zawodów ma do wyboru jedną z trzech Tras:

 1. Mini GWiNT o długości około 55 km,
 2. Normal GWiNT o długości około 110 km,
 3. Super GWiNT o długości około 100 mil, tj. 161 km.

​​2. Na etapie Rejestracji Uczestnik Zawodów deklaruje w sposób wiążący wybór jednej z Tras wymienionej w ust. 1. 

Art. 13.1. Start Zawodów na Trasie:

 1. Mini GWiNT zlokalizowany jest w Grodzisku Wielkopolskim (Zdrój),
 2. Normal GWiNT zlokalizowany jest w Nowym Tomyślu,
 3. Super GWiNT zlokalizowany jest w Wolsztynie.

2. O miejscach i godzinach startu Zawodów na poszczególnych Trasach Organizator poinformuje w "Komunikacie Startowym" zamieszczonym na Stronie.

3. Organizator zapewnia Uczestnikom Zawodów na Trasach Normal GWiNT i Mini GWiNT  bezpłatny transport spod Biura Zawodów na miejsce startu w Nowym Tomyślu i Zdroju. Szczegółowe informacje o godzinach odjazdu na miejsca startu Organizator poda w "Komunikacie Startowym" zamieszczonym na Stronie w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą Zawodów.

Art. 14. Ze względu na specyfikę Zawodów Organizator nie przewiduje konieczności ograniczania lub wyłączania ruchu drogowego na drogach publicznych, przez które przebiegać będą Trasy Zawodów.

Art. 15. Na całej trasie Zawodów Organizator przewiduje zorganizowanie:

 1. co najmniej 9 pośrednich Punktów Kontrolno-Odżywczych z Sędziami Zawodów. Punkty Kontrolno‑Odżywcze wyposażone będą co najmniej w napoje dla uczestników Zawodów,
 2. stałych i lotnych punktów zabezpieczenia medycznego.

Art. 16. W celu ustalenia kolejności i czasu przebywania na trasie Uczestników Organizator przewiduje elektroniczny pomiar czasu.

Art. 17. 1. Limit czasu wynosi:

 1. dla Mini GWiNTa - 9 godzin,
 2. dla Normal GWiNTa - 18 godzin,
 3. dla Super GWiNTa - 27 godzin.

Art. 18. 1. Organizator ma prawo wprowadzenia limitów czasu na wybranych Punktach Kontrolno‑Odżywczych, o czym ma obowiązek poinformować Uczestników w "Komunikacie Startowym" zamieszczonym na Stronie w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą Zawodów.

2. Po upływie przewidzianego na Punkcie Kontrolno-Odżywczym limitu czasowego Punkt zostaje zamknięty. Uczestnicy, którzy nie opuszczą Punktu Kontrolno-Odżywczego w przewidzianym limicie czasowym lub dotrą na Punkt po jego zamknięciu zostają zdyskwalifikowani i nie mogą kontynuować Zawodów.

Art. 19. Warunkiem sklasyfikowania jest przekroczenie przez Uczestnika o własnych siłach, w wyznaczonym limicie czasu linii mety na wybranej przez Uczestnika Trasie i stwierdzenie pobytu na wszystkich znajdujących się na wybranej trasie Punktów Kontrolno-Odżywczych.

Art. 20. Rywalizacja podczas Zawodów trwa non-stop do momentu przekroczenia przez Uczestnika linii mety lub powiadomienia go przez Sędziego Zawodów na Punkcie Kontrolnym o konieczności opuszczenia Trasy Zawodów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia Uczestnika albo niezmieszczenie się przez Uczestnika w wyznaczonym przez Organizatora Limicie czasowym.

Art. 21. Organizator zapewnia Uczestnikom Zawodów bezpłatny posiłek regeneracyjny na mecie.

 

V. Klasyfikacje

Art. 22. Uczestnicy Zawodów klasyfikowani są indywidualnie.

Art. 23.1. Na poszczególnych Trasach Zawodów Organizator przewiduje następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn,
 2. Klasyfikacja Wiekowa Kobiet:
  1. K 20  - 18-29 lat,
  2. K 30  - 30-39 lat,
  3. K 40  - 40-49 lat,
  4. K 50  - 50-59 lat,
  5. K 60  - 60 lat i powyżej,
 3. Klasyfikacja Wiekowa Mężczyzn:
  1. M 20  - 18-29 lat,
  2. M 30  - 30-39 lat,
  3. M 40  - 40-49 lat,
  4. M 50  - 50-59 lat,
  5. M 60  - 60-69 lat,
  6. M 70  -70 lat i powyżej.

2. Przypisanie do kategorii wiekowej następuje wg roku urodzenia.

Art. 24. Klasyfikacje Generalne Uczestników Zawodów bez podziału na płeć w ramach poszczególnych Tras mają znaczenie wyłącznie informacyjne.

Art. 25. 1. W porozumieniu z Oficjalnymi Partnerami lub Sponsorami Organizatorzy mogą wprowadzić dodatkowe klasyfikacje. W takiej sytuacji Oficjalni Partnerzy lub Sponsorzy, z wyłączeniem Organizatorów, mogą być fundatorami nagród dla zwycięzców tych dodatkowych kategorii. 

2. O wprowadzeniu dodatkowych klasyfikacji Organizator poinformuje w "Komunikacie Startowym" zamieszczonym na Stronie.

 

VI. Nagrody 

Art. 26. 1. Uczestnicy Zawodów, którzy w ramach klasyfikacji Generalnej kobiet i mężczyzn i pozostałych klasyfikacji, zajęli trzy pierwsze miejsca, otrzymają od Organizatora statuetki.

2. Wszyscy Uczestnicy Zawodów, którzy ukończyli wybraną przez siebie podczas zapisów Trasę otrzymają pamiątkowy medal.

3. Nagrody w Klasyfikacjach Generalnych nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.

Art. 27. 1. Jeżeli Organizator będzie dysponował wystarczającymi środkami finansowymi, albo w przypadku zgłoszenia się Sponsora, Organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody dla zwycięzców albo do rozlosowania wśród Uczestników Zawodów.  

2. O dodatkowych nagrodach Organizator poinformuje w "Komunikacie Startowym" podanym na Stronie.

 

VII. Uczestnictwo w Zawodach

Art. 28. Uczestnictwo w Zawodach jest dobrowolne.

Art. 29. 1. Wpisowe za uczestnictwo w Zawodach wynosi: 140,00 zł niezależnie od wybranego dystansu.

2. Wpisowe za uczestnictwo w Zawodach należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Organizatora podany w formularzu zgłoszeniowym oraz w regulaminie, w terminie 14 dni licząc od dnia rejestracji. W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko wraz z nazwą wybranej Trasy. O dacie wpłaty wpisowego decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Wolsztyński Klub Biegowy

Ul. Poznańska 1

64-200 Wolsztyn

Numer rachunku: 67 1020 4144 0000 6102 0208 6999 (PKO Bank Polski SA).

3. Osoba, która nie zapłaci wpisowego w terminie wskazanym w ust. 2 zostanie wykreślona z "Listy Zawodników". W jej miejsce zostanie wpisana kolejna z najszybciej zarejestrowanych osób z "Listy Rezerwowej".

4. Osoba wpisana na "Listę Zawodników" z "Listy Rezerwowej" powinna dokonać wpłaty wpisowego w terminie  14 dni licząc od dnia wpisu na "Listę Zawodników" na rachunek bankowy Organizatora podany w formularzu zgłoszeniowym. W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko z dopiskiem wybranej Trasy "GWiNT Ultra Cross". O dacie wpłaty wpisowego decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora.

5. W przypadku niezapłacenia wpisowego w terminie wskazanym w ust. 4 stosuje się zasady opisane w ust. 2.

6. W przypadku rezygnacji ze startu wpisowe za uczestnictwo w Zawodach nie podlega zwrotowi.

Art. 30. Do uczestnictwa w Zawodach wymagane jest:

 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Zawodów www.ultragwint.pl,
 2. wpłacenie wpisowego za uczestnictwo, o którym mowa w art. 29 ust. 1,
 3. podpisanie w dniu Zawodów oświadczeń o następującej treści:

     "Oświadczam, iż biorę udział w ultramaratonie "GWiNT Ultra Cross" na własną odpowiedzialność, bez względu na zastane warunki pogodowe, oraz że stan mojego zdrowia pozwala na udział w Zawodach. W razie wypadku nie będę dochodzić odszkodowania od Organizatorów.

     Zapoznałem/am się również z "Regulaminem Zawodów", który znajduje się na stronie www.ultragwint.pl. i zobowiązuję się do jego przestrzegania".

     "Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z Zawodów zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby związane z organizacją Zawodów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzam się również na otrzymywanie korespondencji dotyczącej rajdu drogą elektroniczną i udostępniam w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204)".

 1. ukończenie 18 roku życia.

Art. 31. Rejestracja Uczestników dokonywana jest za pomocą formularza zgłoszeniowego na Stronie.

Art. 32. 1. Liczba Uczestników Zawodów jest ograniczona i wynosi 450 Uczestników na wszystkich dystansach łącznie.

2. O zarejestrowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń i data wpływu wpisowego na rachunek bankowy Organizatora.

3. O zamknięciu listy zawodników Organizator poinformuje w "Komunikacie Startowym" podanym na Stronie.

Art. 33. W przypadku dużego zainteresowania zawodami Organizator może zwiększyć liczbę zawodników. W takim przypadku decyduje kolejność zgłoszeń i data wpływu wpisowego na rachunek bankowy Organizatora, wniesionych przez zawodników zgłoszonych powyżej 450 miejsca na liście zawodników.

Art. 34. Nie jest możliwa rejestracja oraz wniesienie wpisowego w dniu zawodów w biurze zawodów.

 

VIII. Pakiet startowy

Art. 35. 1. Organizator zapewnia Uczestnikom Zawodów pakiet startowy wyposażony w:

 1. numer startowy z chipem elektronicznego pomiaru czasu,
 2. agrafki,
 3. worki foliowe,
 4. bluzę polarową.

2. W przypadku gdy Organizator będzie dysponował wystarczającymi środkami finansowymi albo w przypadku zgłoszenia się Sponsora, może być przewidziane dodatkowe wyposażenie pakietu startowego.

Art. 36. Odbiór pakietu startowego następuje w Biurze Zawodów w dniu 12 maja 2017r. dla Uczestników Zawodów startujących na trasie Super GWiNT i Normal GWiNT oraz w dniach 12 i 13 maja 2017r. dla Uczestników Zawodów startujących na trasie Mini GWiNT. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru pakietu startowego zostaną podane przez Organizatora w "Komunikacie Startowym" dostępnym na Stronie.

 

IX. Wyposażenie uczestników Zawodów

Art. 37. Wyposażenie obowiązkowe Uczestników Zawodów obejmuje:

 1. latarkę czołówkę,
 2. telefon komórkowy,
 3. 0,5 litra napoju na starcie (bidon, bukłak),
 4. dokument tożsamości,
 5. kubek wielorazowego użytku,
 6. folia termolizolacyjna (NRC),
 7. element odblaskowy na ubraniu.

Art. 38. Wyposażenie zalecane Uczestników obejmuje:

 1. odzież chroniąca przed zimnem i deszczem,
 2. apteczkę pierwszej pomocy (zalecane wyposażenie: plastry, środki opatrunkowe, środki przeciwbólowe, bandaż elastyczny, folia termoizolacyjna),
 3. prowiant na drogę.

 

X. Postanowienia końcowe

Art. 39. Organizator nie zapewnia uczestnikom Zawodów ubezpieczenia od następstw niebezpiecznych wypadków.

Art. 40. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu Tras Zawodów w czasie trwania Zawodów, jeżeli będą za tym przemawiać niezależne od Organizatora okoliczności, które mogłyby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia Uczestników lub mogłyby mieć wpływ na przebieg Zawodów.

Art. 41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wchodzenia przez uczestników na tereny stanowiące własność prywatną nie znajdujące się bezpośrednio na trasie zawodów.

Art. 42. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, a w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów Uczestnik odpowiada osobiście.

Art. 43. Uczestnicy zobowiązani są do niepozostawiania śmieci na trasie zawodów oraz na terenie Punktów Kontrolno-Odżywczych poza miejscami do tego wyznaczonymi. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora porzucenia śmieci przez uczestnika poza miejscami do tego wyznaczonymi, uczestnik podlegał będzie bezwarunkowej dyskwalifikacji.

Art. 44. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do uwag, wskazówek i poleceń Organizatora oraz Sędziów Zawodów. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za skutki niezastosowania się do uwag, wskazówek i poleceń Organizatora oraz Sędziów Zawodów.

Art. 45. Ewentualne protesty mogą być składane przez Uczestników bezpośrednio po zakończeniu Zawodów do Sędziego Głównego Zawodów. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 2 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Zawodów.

Art. 46. Korzystanie przez Uczestników ze zorganizowanej pomocy osób trzecich na Trasach Zawodów, niezwiązanych z organizacją Zawodów, jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach podanych w komunikacie startowym.

Art. 47. Podczas Zawodów Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad "fair play". Utrudnianie Zawodów innym Uczestnikom jest niedozwolone i skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją.

Art. 48. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Zawodów będą podawane na Stronie w formie "Komunikatów Startowych".

Art. 49. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym ma obowiązek informowania na Stronie w formie "Komunikatów Startowych".

Art. 50. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest ostateczna.

 

Stan na dzień 15.01.2017r.

 

Wersja do pobrania 

Wyróżnienia
Organizatorzy
Partnerzy
Powiat Wolsztyński Powiat Nowotomyski Powiat Grodziski Gmina Nowy Tomyśl Gmina Miedzichowo Gmina Grodzisk Wielkopolski Gmina Rakoniewice Gmina Wolsztyn Nadleśnictwo Grodzisk Nadleśnictwo Wolsztyn ZSP w Grodzisku Wlkp.